Historia Banku

„Historia Banku Spółdzielczego w Mławie, tworzona przez często anonimowych działaczy samorządowych, pracowników czy nawet ludzi obcych jest piękna i bogata. Tej historii nie można zapomnieć, i tych osiągnięć nie można także zaprzepaścić”

Powstanie i pierwsze lata działalności Banku

Początki Banku Spółdzielczego w Mławie sięgają roku 1908, kiedy to grono najbardziej światłych obywateli Mławy, zaangażowanych społeczników i patriotów, podjęło czynności związane z utworzeniem jednostki finansowo-kredytowej. Od tej daty zaczyna się historia bankowości spółdzielczej na ziemi mławskiej.

Podatki były bardzo trudne: brak fachowej kadry pracowniczej, brak lokalu i jego wyposażenia, brak wypracowanych form działania. Dzięki wytrwałości mławskich działaczy: T. Szmydt, R.Genne, inż. Gniewki, dr J. Ostaszewski miał miejsce rozkwit działalności Banku. Dzięki nim Bank stawał się bardziej prężny i zrzeszał coraz węcej członków, spełniając swoją podstawową funkcję, do której został powołany. Stanowił nie tylko bastion w walce o zachowanie polskości, ale także był forma samopomocy w walce z lichwa
i wyzyskiem. Kapitał Banku składał się wyłącznie z udziałów i oszczędności. Bank nie otrzymywał żadnej dotacji do działalności kredytowej.

Działalność Banku w okresie międzywojennym

Od 1924 roku mławska kasa posiadała zastępstwo Banku Polskiego, które polegało głównie na prowadzeniu inkasa weksli, nadsyłanych przez Bank Polski. Oprócz tego prowadzony był skup złota, walut obcych oraz papierów wartościowych i weksli. Kasa udzielała także pożyczek na dogodnych warunkach, szczególnie dla nowo powstającego rzemiosła polskiego.

W początkowym okresie na czele banku stali obywatele Kurkiewicz i Borczyk, a od 1932 roku do początków II wojny światowej dyrektorem banku był Tadeusz Jeżewski.

W mławskich szkołach często organizowane były różnego rodzaju odczyty i konkursy SKO z nagrodami. A nagrody ufundowane przez bank wręczał osobiście dyrektor Tadeusz Jeżewski. Z jego inicjatywy w 1938 roku dla opiekuna SKO ufundowany został pobyt w Danii, a młodzież wyjechała na kolonie do Gdyni. W tym czasie Bank Spółdzielczy w Mławie (taką nazwę przyjął po ustabilizowaniu się sytuacji gospodarczej na początku lat 30. i używał jej do roku 1939) mieścił się w pięknym i bardzo funkcjonalnym, jak na ówczesne warunki, budynku. O prężności działania banku świadczy fakt otrzymania koncesji i prowadzenia w budynku bankowym placówki „Orbisu”, która zajmowała się sprzedażą biletów kolejowych i organizowaniem wycieczek i wczasów dla ludności. Bank stał się członkiem wielu organizacji spółdzielczych i charytatywnych, pomagając w przezwyciężaniu miejscowej biedy i dążeniu społeczeństwa do wzrostu zamożności. Był członkiem przedwojennego Komitetu Pomocy Zimowej Bezrobotnym, Spółdzielni Rolniczo-Handlowej „Rolnik”, czy Związku Rzemieślników Chrześcijan.

Zdj 1Szczególnie ważnym i zapisanym wydarzeniem w działalności banku w okresie międzywojennym, było Walne Zgromadzenie Przedstawicieli, które odbyło się 18 lutego 1938 roku. Wybrało ono 40 pełnomocników na 3-letnią kadencję, którzy mieli zastępować Walne Zgromadzenie w razie niemożności odbycia zebrania. To zgromadzenie potwierdziło społeczną misję i charakter działania banku spółdzielczego, mającego na celu rozwój polskiego rolnictwa, przemysłu i handlu. W okresie międzywojennym mławska spółdzielnia była jednostką zamożną, mocno wrośniętą w miejscowe środowisko i cieszącą się dużą renomą wśród miejscowej społeczności. W ostatnich latach przed II wojną światową dyrektorem banku był wspomniany już wcześniej Tadeusz Jeżewski, prezesem zarządu Bronisław Kowalski, a przewodniczącym Rady Nadzorczej Tadeusz Szmydt. Intensywnie rozwijający się Bank Spółdzielczy w Mławie został zlikwidowany przez okupanta hitlerowskiego we wrześniu 1939 roku. Okupanci dokonanali ogromnych zniszczeń, spalono dokumentację bankową i unicestwiono wielu działaczy samorządowych.

Okres powojenny

Nowa sytuacja polityczna spowodowała, że reaktywowanie spółdzielczości bankowej w Mławie nie było łatwe. Odrodzona spółdzielnia powstała dopiero w roku 1950. Inicjatorami utworzenia Gminnej Kasy Spółdzielczej była grupa działaczy mławskich: Seweryn Strębski, Jan Byzdra, Władysław Wiśniewski, Wacław Nowak, Pawłowicz i Felczak.

26 czerwca 1950 roku w lokalu Banku Rolnego w Mławie odbyło się Walne Zgromadzenie dawnych SOP, tj. banku w Mławie, oraz Kas Stefczyka w Janówcu, Wieczfni i Konopkach, które na bazie tych jednostek powołało do życia Gminną Kasę Spółdzielczą w Mławie. Walne Zgromadzenie Członków wybrało nowy Zarząd i Komisję Rewizyjną oraz przyjęło nowy statut. Wybrano także organy samorządowe kasy. Na pierwszym Walnym Zebraniu rozpatrzono i przyjęto także plan pracy i plan finansowy Kasy na rok 1950.

GKS w Mławie swoją działalnością objęła następujące gminy: Dąbrowa, Dębsk, Kosiny, Stupsk, Szczepkowo, Turza Mała, miasto i gmina Mława.

W kwietniu 1951 roku kolejne Walne Zgromadzenie dokonało wyboru nowej Komisji Rewizyjnej. Z powodu rezygnacji z pracy w Kasie przewodniczącego Zarządu i Kierownika Kasy, Walne Zgromadzenie wybrało również nowy Zarząd Kasy.

W 1955 roku obsługiwana przez Punkt Kasowy GKS w Mławie gmina Janówiec Kościelny, została włączona do powiatu nidzickiego, a w związku z tym odsługa tej gminy przekazana została innej GKS.

Działalność Banku po 1956 roku

Zdj 2W sierpniu 1956 roku przemianowano dotychczasową Gminna Kasę Spółdzielczą na Kasę Spółdzielczą w Mławie. Wybrano skład pierwszej Rady Nadzorczej oraz nowy Zarząd. Nowy statut kasy przewidywał coroczne wybory organów samorządowych.

Walne Zebranie Przedstawicieli w 1967 podjęło uchwałę o zmianie nazwy Kasy Spółdzielczej na Bank Spółdzielczy w Mławie, który do dzisiaj występuje pod tą nazwą. Rozszerzony został także zakres działalności banku.

Podjęte zmiany korzystnie wpłynęły na rozwój mławskiego banku, a przede wszystkim na jego wyniki gospodarczo-finansowe.

Rozwój zakresu działalności Banku Spółdzielczego w Mławie, wymusił na władzach poszukiwanie lepszych warunków lokalowych. W roku 1970 Bank Spółdzielczy w Mławie zaczął funkcjonować w dużym własnym budynku przy ul. Sądowej 3, gdzie mieści się do dzisiaj.

Rozwój Banku po roku 1975

W latach 1975 -1984 Bank Spółdzielczy w Mławie stał się bankiem rejonowym i obsługiwał gminy: Wiśniewo, Iłowo, Szydłowo, Lipowiec, Wieczfnia, Dzierzgowo i miasto Mława.

Zebranie Przedstawicieli mławskiego banku w dniu 27 kwietnia 1983 roku uchwaliło nowy statut banku, który został zarejestrowany w Sądzie Rejonowym w Ciechanowie.

Zdj 3Wybrało także nową Radę Nadzorczą. Na swym pierwszym posiedzeniu Rada wybrała Zarząd Banku.

Rok 1984 był rokiem szczególnie uroczystym w historii Banku, bowiem był to rok jubileuszu 75-lecia działalności. Podczas uroczystości jubileuszowej w dniu 15 grudnia1984 roku dokonano aktu odsłonięcia tablicy pamiątkowej Banku poświęconej działaczom samorządowym i pracownikom, którzy w przeszłości przyczynili się do rozwoju i rozkwitu mławskiej jednostki bankowej.

Istotną datą dla Banku jest dzień 1 stycznia 1985 roku, w którym zgodnie z wolą Zebrania Przedstawicieli, nastąpiło usamodzielnienie się Oddziału Banku Spółdzielczego w Lipowcu Kościelnym.

Kolejną ważną datą w długiej historii naszego Banku jest rok 1987. Jest on rokiem zmian w organach samorządowych. Zebranie Przedstawicieli, które odbyło się 30 marca 1987 roku, wybrało 11-osobową Radę Nadzorczą. Inauguracyjne posiedzenie Rady Nadzorczej odbyło się 6 kwietnia 1987 roku. Na posiedzeniu tym ukonstytuowała się Rada Nadzorcza i dokonała wyboru Zarządu.

Z inicjatywy Dyrektora Banku, Jana Ocalewicza podjęto działania zmierzające do rozbudowy Banku Spółdzielczego w Mławie. Zmodernizowany budynek oddano do użytku w 1990 roku.

Działalność banku po przemianach społeczno-gospodarczych roku 1989

Zdj 429 marca 1990 roku została wybrana nowa Rada Nadzorcza. Rada Nadzorcza zatwierdziła także skład Zarządu na kolejną kadencję.

Na przestrzeni lat 1991-1997 zaczęto wyposażać bank w nowe technologie informatyczne.

12 grudnia 1994 roku zorganizowano Nadzwyczajne Zebranie Przedstawicieli w Mławie, na którym uchwalono zmiany w Statucie Banku oraz podjęto uchwałę w sprawie przystąpienia w charakterze akcjonariusza do Mazowieckiego Banku Regionalnego S.A. oraz zrzeszenia się w nim. W związku z tym Rada Nadzorcza dokonała wyboru nowego składu Zarządu.

 

IPS SGB

Zastrz dokum1

BFG naTle

WesternUnion

KIR Szafir

PSD2

Brexit

Platnosci UE

Nasi Partnerzy

 • Zobacz
 • Beautiful Joomla 3 Templates To Finish In Record Time!
 • Beautiful Joomla 3 Templates To Finish In Record Time!
 • Beautiful Joomla 3 Templates To Finish In Record Time!
 • Beautiful Joomla 3 Templates To Finish In Record Time!
 • Beautiful Joomla 3 Templates To Finish In Record Time!
 • Beautiful Joomla 3 Templates To Finish In Record Time!
 • Beautiful Joomla 3 Templates To Finish In Record Time!
 • Beautiful Joomla 3 Templates To Finish In Record Time!
 • Beautiful Joomla 3 Templates To Finish In Record Time!
 • Beautiful Joomla 3 Templates To Finish In Record Time!
 • Beautiful Joomla 3 Templates To Finish In Record Time!
 • Beautiful Joomla 3 Templates To Finish In Record Time!

Copyright © 2016-2022 Bank Spółdzielczy w Mławie. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bank Spółdzielczy w Mławie, ul. Sądowa 3, 06-500 Mława

KRS 0000105435  |  NIP 569-00-06-832  |  REGON 000508508

JSN Boot template designed by JoomlaShine.com