Informacja dla klienta dotycząca zasad składania reklamacji/skarg/wniosków               w Banku Spółdzielczym w Mławie

W przypadku posiadania zastrzeżeń dotyczących usług świadczonych przez Bank w zakresie wykonywanych czynności bankowych w rozumieniu ustawy Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 r. Klient ma prawo złożyć reklamację.

[Forma i miejsce złożenia reklamacji]
§ 1

 1. Reklamacje mogą być wnoszone przez Klienta:
  1. osobiście w placówce bankowej, w formie pisemnej lub ustnej do protokołu;
  2. telefonicznie w formie ustnej u pracownika placówki Banku lub poprzez kontakt z Call Center;
  3. listownie w formie pisemnej na adres siedziby Banku lub dowolnej placówki bankowej;
  4. z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej wysyłając e-mail na adres podany na stronie internetowej Banku lub za pośrednictwem skrzynki elektronicznej;
 2. W przypadku reklamacji dotyczących kart płatniczych składanych przez Klientów innych niż instytucjonalnych (za wyjątkiem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, w tym wspólników spółek cywilnych oraz rolników) w formie ustnej, Bank wezwie Klienta do uzupełnienia reklamacji poprzez złożenie podpisu na formularzu.
 3. Reklamacje dotyczące transakcji dokonanych kartami płatniczymi winny być składane na obowiązującym w Banku formularzu, przy czym reklamację dotyczącą każdej transakcji należy złożyć na oddzielnym formularzu. Do reklamacji – o ile to możliwe – należy dołączyć dokumenty, dodatkowe informacje/wyjaśnienia dotyczące reklamowanej transakcji.
 4. Adresy Centrali oraz Oddziałów znajdują się na stronie internetowej www.bsmlawa.pl.

[Zakres danych zawartych w reklamacji]
§ 2

 1. Treść reklamacji złożonej w formie pisemnej powinna zawierać:
  1) imię i nazwisko lub nazwę Klienta;
  2) adres korespondencyjny;
  3) dokładny opis zdarzenia lub przedmiotu zastrzeżeń Klienta;
  4) oczekiwany przez Klienta stan po rozpatrzeniu zastrzeżeń;
  5) własnoręczny podpis Klienta,
  6) numer telefonu w przypadku wyrażenia przez Klienta woli otrzymania odpowiedzi na reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej (e- mail) – za pośrednictwem telefonu zostanie przekazane hasło do otwarcia korespondencji,

       z zastrzeżeniem ust. 2.

  2.   Reklamacja dotycząca transakcji dokonywanej kartą płatniczą oprócz danych zawartych w ust. 1 dodatkowo powinna zawierać:

    1) imię i nazwisko użytkownika karty;

    2) numer karty;
    3) numer rachunku, do którego wydano kartę;
    4) datę transakcji;
    5) kwotę transakcji;
    6) miejsce dokonania reklamowanej transakcji (nazwę placówki, miasto, państwo), zgodnie z danymi zaksięgowanej transakcji.

Formularze reklamacji zawarte są poniżej.

3. W przypadku stwierdzenia przez Bank braku informacji wymaganych do rozpatrzenia reklamacji, Bank zwraca się do Klienta o ich uzupełnienie w formie w jakiej Klient złożył reklamację.

4. W sytuacji odmowy podania przez Klienta wszystkich danych niezbędnych do rozpoczęcia procesu dotyczącego rozpatrzenia reklamacji, Bank informuje Klienta, że rozpatrzenie reklamacji nie     będzie możliwe, ze względu na niekompletność oświadczenia Klienta. Niezależnie od powyższego Klient jest informowany o rozpatrzeniu reklamacji niezwłocznie, w terminie określonym w § 3 ust. 1 lub 2.

[Termin rozpatrzenia reklamacji]
§ 3

 1. Odpowiedź na reklamację winna być udzielona bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 15 dni roboczych w przypadku reklamacji, które dotyczą praw i obowiązków wynikających z Ustawy o usługach płatniczych lub 30 dni kalendarzowych w pozostałych przypadkach, od dnia otrzymania reklamacji przez Bank.
 2. W szczególnie skomplikowanych przypadkach terminy, o których mowa w ust. 1 mogą ulec wydłużeniu do 35 dni roboczych w przypadku reklamacji, które dotyczą praw i obowiązków wynikających z Ustawy o usługach płatniczych, oraz do 60 dni kalendarzowych w pozostałych przypadkach.
 3. Za szczególne skomplikowane przypadki uznaje się konieczność uzyskania przez Bank dodatkowych informacji od podmiotów trzecich współpracujących z Bankiem niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji, m.in.: reklamacje kartowe, sprawy związane z windykacją kredytów, sprawy spadkowe, fraudy, reklamacje składane przez system Ognivo, Sorbnet, SWIFT.
 4. W przypadku braku możliwości udzielenia odpowiedzi na złożoną reklamację w terminie określonym w ust. 1, Bank informuje o tym Klienta w formie pisemnej lub mailowej, w przypadku gdy Klient wskaże taką formę otrzymania odpowiedzi na reklamację, w terminie 14 dni kalendarzowych od otrzymania reklamacji wraz z podaniem:
  1)przyczyn opóźnienia w rozpatrywaniu reklamacji;
  2) okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia zastrzeżeń Klienta;
  3)przewidywanego terminu udzielenia odpowiedzi na złożoną reklamację, który nie może być dłuższy niż określony w ust. 2.
 5. Do zachowania terminów, o których mowa w ust. 1 i 2 wystarczy wysłanie odpowiedzi przed ich upływem, a w przypadku odpowiedzi udzielonych na piśmie – nadanie w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu art. 3 pkt 13 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe.
 6. Udzielając odpowiedzi na reklamację Bank bierze pod uwagę stan faktyczny istniejący w ostatnim dniu terminu na udzielenie odpowiedzi na reklamację, chyba że informacje i ewentualne dokumenty, jakimi dysponuje Bank, umożliwiają udzielenie odpowiedzi wcześniej.
 7. W przypadku, gdy zmianie ulegnie stan faktyczny, w oparciu o który Bank udzielił odpowiedzi na reklamację, Bank ponownie rozpoznaje reklamację biorąc pod uwagę zmieniony stan faktyczny, o ile zmiany nastąpiły na korzyść Klienta.

[Sposób powiadomienia o rozpatrzeniu reklamacji]
§ 4

 1. Odpowiedź na reklamację udzielana jest na piśmie i wysłana:
  1) listem poleconym na adres wskazany w reklamacji przez Klienta, z zastrzeżeniem pkt 2,
  2) wyłącznie na wniosek Klienta z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej na adres mailowy, z którego reklamacja została wysłana, chyba że Klient poda w reklamacji inny adres mailowy, poprzez załączenie skanu odpowiedzi.
 2. W przypadku, gdy Klient wskaże formę elektroniczną, jako formę otrzymania odpowiedzi na reklamację, odpowiedź na reklamację i informacja, o której mowa w § 3 ust. 4,w formacie podpisanego elektronicznie pliku pdf i zaszyfrowana hasłem jest wysłana na adres e-mail Klienta. Hasło dla Klienta umożliwiające odczytanie odpowiedzi na reklamację lub informację, o której mowa w § 3 ust. 4 jest wysyłane w formie sms na numer telefonu Klienta podany na formularzu reklamacji.
 3. W odniesieniu do Klientów, którzy nie zawarli z Bankiem umowy, a złożyli reklamację, odpowiedź wysyłana jest na adres wskazany w reklamacji lub adres mailowy, o którym mowa w ust. 1 pkt 2.

[Informacje dodatkowe]
§ 5

 1. Bank podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.
 2. W razie sporu z Bankiem Klient będący konsumentem może zwrócić się o pomoc do Miejskiego lub Powiatowego Rzecznika Konsumenta.
 3. Od stanowiska zawartego w odpowiedzi na reklamację Klient może:
  1) odwołać się do Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Mławie, a w przypadku złożenia skargi na działalność Zarządu, do Rady Nadzorczej Banku, poprzez złożenie odwołania w formie i miejscu właściwej dla reklamacji,
  2) złożyć zapis na Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego;
  3) skorzystać z instytucji Arbitra Bankowego przy Związku Banków Polskich;
  4) złożyć wniosek do Rzecznika Finansowego w sprawie rozwiązania sporu lub
  5) wystąpić z powództwem do sądu powszechnego.

[Skargi]
§ 6

W przypadku posiadania zastrzeżeń dotyczących  działań pracowników Banku  niestanowiących reklamacji, Klient ma prawo złożyć skargę. Do skarg stosuje się odpowiednio zasady zawarte w § 1, § 2 ust. 1, 3, 4, § 3, 4, § 5 ust. 1, 2, 3 pkt 1, 5.

[Wniosek]
§ 7

 1. Przedmiotem wniosku mogą być sprawy dotyczące poprawy funkcjonowania Banku, lepszego zaspokojenia potrzeb Klientów, usprawnienia pracy lub poszerzania oferty Banku.
 2. Do wniosków stosuje się odpowiednio zasady zawarte w § 1 § 2 ust. 1, 3, 4, § 3, 4.

  

Informacja o podmiotach rozpatrujących spory konsumenckie

Bank Spółdzielczy w Mławie  na podstawie Ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, informuje, że podmiotem uprawnionym właściwym do pozasądowego rozwiązywania sporów powstałych pomiędzy Bankiem a konsumentami lub osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą, wspólnikami spółek cywilnych oraz rolnikami, jest Rzecznik Finansowy, ul. Nowogrodzka 47A, 00-695 Warszawa, https://rf.gov.pl/.

Bank Spółdzielczy w Mławie   na podstawie Ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, informuje iż podmiotem uprawnionym właściwym do pozasądowego rozwiązywania sporów powstałych pomiędzy Bankiem a konsumentami jest Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego, ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa, https://knf.gov.pl.

Bank Spółdzielczy w Mławie   na podstawie Ustawy z dnia 23 września 2016r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, informuje iż podmiotem uprawnionym właściwym do pozasądowego rozwiązywania sporów powstałych pomiędzy Bankiem a konsumentami jest Bankowy Arbitraż Konsumencki przy Związku Banków Polskich, ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa, https://zbp.pl/dla-konsumentow/arbiter-bankowy/dzialalnosc.

Copyright © 2016-2022 Bank Spółdzielczy w Mławie. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bank Spółdzielczy w Mławie, ul. Sądowa 3, 06-500 Mława

KRS 0000105435  |  NIP 569-00-06-832  |  REGON 000508508

JSN Boot template designed by JoomlaShine.com